PROFILAKTIKI IŞLERIŇ GEÇIRILIŞINIŇ DÖWÜRLEÝINLILIGI

Kondisionerleriň tehniki hyzmaty belli bir dowürleýinlilikli amala aşyrylmalydyr. Işler ýokary klas hünärmenler tarapyndan ýerine ýetirilýärler. Kondisionerleriň tehniki hyzmatynyň nyrhlary işleriň toplumyna baglydyr.

HÄZIRKI ZAMAN HYZMATY NÄME ÜÇIN GEREK

Split-ulgamyň kadaly işine montajyň hili we ulanylyş şertleri täsir edýändirler. Eger gurmany mydama diýen ýaly ökde hünärli hünärmenlere ynanýan bolsalar, onda kondisionerleriň tehniki hyzmaty köplenç gerekli ünssiz galýar. Netijede, ulgamdaky näsazlyklar wagtynda ýok edilmeýärler we bahasy profilaktikanyň nyrhyndan ençeme esse ýokary bolan abatlaýyş işleriň geçirilmegine zerurlyk ýüze çykýar. Söwda sektorynda ýitgiler has hem ulydyrlar. Kondisionerleriň tehniki hyzmatynyň nyrhy kärhananyň müşderileriň ýitgisinden çekjek zyýanyndan äşgär azdyr.

SPLIT-ULGAMYŇ ARASSALANYLMAGY

Tehnikanyň funksionirlenmegine enjamda näsazlyklaryň ýüze çykmagyna getirip bilýän hapalar täsir edýärler. Hut şu sebäpli kondisionerleriň tehniki hyzmatynyň içine enjamyň arassalanylmagy hem girýändir. Filtrlere we ulgamyň beýleki böleklerine mydama tozan we hapa düşýär. Eger kondisioner wagtynda arassalanmasa, onda howanyň sirkulýasiýasyny kynlaşdyrýan dykyz gat emele gelýär. Şeýle-de hem, hapalanma abatlaýyş nyrhy örän ýokary bolan bugardyjynyň döwülmeginiň sebäbi bolup bilýär. Öz içine arassalamany alýan öz wagtynda geçirilýän tehniki hyzmat – tehnikany goramagyň ynamly usulydyr.

SPLIT-ULGAMA FREONYŇ GUÝULMAGY

Freonyň guýulmagy – kondisionerleriň tehniki hyzmatynyň we abatlaýyşynyň zerur bir bölegi bolup durýän, talap edilýän hyzmatdyr. Düzgün boýunça, freonyň guýulmagy plan tertibinde belli bir döwürleýinlikli ýerine ýetirilýär. Mysal üçin, kondisionere nobatsyz freonyň guýulmagy we onuň tehniki hyzmaty sowadyjy agentiň dökülmeginde gerek bolup biler.  Freonyň barlygy – ulgamyň kadaly işleýişiniň zerur şertidir, şonuň üçin beýle ýagdaýlarda haýal etmän hünärmeni çagyrmalydyr.

HÜNÄRMENLERE HAÇAN ÝÜZLENMELI

Kondisionerleriň abatlaýyşy we tehniki hyzmaty – kyn meselelerdir. Ulanyjy diňe käbir işleri özi edip biler (korpusy süpürmek, käbir filtrleri arassalamak). Freonyň guýulmagyny, abatlaýyşy we gaýry işleri hünärmenlere ynanmaly. Köplenç, hünärmenlere ýylda bir gezek geçirilýän doly tehniki hyzmat üçin ýüzlenýärler. Kondisionerleriň gije-gündiz işleýän serwer, laboratoriýa we gaýry obýektleri üçin ony ýygyrak etmelidir – 1 aýda ýa-da 3 aýda bir gezek.

SERWIS HYZMATY WE KEPILLENDIRME

Ulanyjylar köplenç näsazlyklaryň ýok edilmegi we kondisionerleriň profilaktikasy diýen terminologiýalarda bulaşýarlar.  Mundan gaça durmak üçin, aşakdaky düşünjeleri takyklamalydyr:

  • - kondisionerleriň serwis hyzmatyna näme girýär: belli bir döwürleýinlikli ýerine ýetirilýän, ulgamyň işjeňliginiň esasy parametrlerine kontrollyk edýär, sowadyjy agentiň guýulmagy;
  • - kepillendirme boýunça abatlaýyşa näme girýär: öndüriji ýa-da montaj kärhanasy sebäpli dörän dürli näsazlyklaryň we kemçilikleriň ýok edilmegi.

ARZANY GALDYRMAK