TEPLO-HOLOD
SIZIŇ IŞEWÜRLIGIŇIZ
ÜÇIN YNAMDAR HYZMATDAŞ

Rahatlanyň we ygtybarly we ýokary
hilli çözgütleriň artykmaçlyklaryndan lezzet alyň

HYUNDAI KONDISIONERLERINIŇ SEOUL
TAPGYRY BILEN SIZIŇ ÖÝÜŇIZDE
AMATLYLYK

Siziň ýaşaýyş usulyňyza takyk jogap berýän mikroklimaty dörediň.

IŇ ÝOKARY AMATLYLYK
TEHNOLOGIÝALAR
DIZAÝN

Electrolux kondisionerleriniň energiýa netijeliligi ýokary, ähli esasy funksiýalar bilen
enjamlaşdyrylan we özboluşly çözgüt bilen ýerine ýetirilen.

Kondisionerler baradaky rowaýatlar we faktlar

Her bir adamyň bilmeli 5 rowaýatlary we faktlary

KONDISIONERI NÄDIP SAÝLAMALY?

saýlamaga kömek etjek 5 ýönekeý ädim.