«Teplo-Holod» kärhanasy uly höwes bilen Siziň öýüňizde, jaýyňyzda ýa-da ofisiňizde rahat we ýakymly atmosferany döratmäge kömek eder. Biziň assortimentimiz ýokary hilli klimatiki tehnikasyny öz içine alýar.

Biz işlän otagyňyzda ýakymly mikroklimaty döretmäge kömek ederis! Toplanan tejribäniň kömegi bilen, «Teplo-Holod» kärhanasy Türkmenistanyň tutuş territoriýasynda klimatiki ulgamlaryň satuwyny, montajyny we eltip bermesini üstünlikli amala aşyrýar.

Şeýle hem Biz müşderilerimizi hyzmatlaryň aşakdaky görnüşleri bilen üpjün edýäris:

  • Kondisionirleme we wentilýasiýa ulgamlaryň proýektirlenmegi we montajy.
  • Proýektden öňki döwürdäki işleriň toplumynyň ýerine ýetirilmegi (ölçegler, kommunikasiýalaryň bellige goýulmagy).
  • Enjamyň saýlanylmagyndaky maslahat we kömek.
  • Ähli kynçylykdaky klimatiki enjamlaryň gurulmagy.
  • Tehnikanyň serwis we kepillendiriş hyzmaty.

Biz iň kyn abatlaýyş we serwis işleriň ýerine ýetirilmegini boýnumyza almaga taýýardyrys!  Şeýle-de hem, Biziň kärhanamyz durmuş kondisionerleriň we kondisionirlemäniň we wentilýasiýanyň senagat ulgamlarynyň serwis hyzmatyny amala aşyrýandyr.

Biziň Öňki We Häzirki Hyzmatdaşlarymyz